Jeden z úspechov Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity je aj pomoc pri začlenení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agenúry (ESA).

V roku 2015 SR pristúpila k ESA ako tzv. európsky spolupracujúci štát. Vďaka tomu ESA každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov pre slovenské firmy a vedecko-výskumné subjekty.

SOSA má skúsenosti s podobnými projektami a v minulosti vďaka grantu ministerstva školstva pomáhala s administratívno-technickým zabezpečením týchto výziev. Tieto skúsenosti ponúka všetkým slovenským firmám, ktoré majú záujem v budúcnosti podávať podobné projekty.

SOSA zároveň združuje odborníkov na témy akými sú napríklad družicová navigácia, prípadne diaľkové pozorovanie Zeme. Preto aktívne propaguje, pomáha a poskytuje zázemie záujemcom v súťažiach ESNC (European Space Navigation Competition) a Copernicus Masters.

V neposlednom rade, SOSA poskytuje informácie firmám a výskumno-vývojovým subjektom aj vo výzvach súvisiacich s vesmírom programu Horizont 2020.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa projektových výziev alebo súťaží zameraných na kozmické technológie, kontaktuje nás.