1. Hlavným cieľom je POPULARIZÁCIA astronómie a kozmonautiky na Slovensku.

Vesmír je ako náš novodobý oceán, skrývajúci záhady a nové svety. Je plný nepoznaných možností a príležitostí. Práve preto sa snažíme v mladých ľuďoch vzbudiť záujem o kozmický priemysel. Chceme, aby našli a využili svoj potenciál! Preto pre verejnosť organizujeme popularizačné udalosti, zúčastňujeme sa na rôznych akciách, seminároch, workshopoch, participujeme na organizácií detských táborov s vesmírnou tématikou, či vystupujeme v médiách.

 

2. Budúcnosť patrí mladej generácii a keďže veríme, že budúcnosť sa skrýva práve vo výskume vesmíru, náš ďalší cieľ je VZDELÁVANIE detí a mládeže.

Formou projektov a súťaží predstavujeme vesmír ako zdroj poznania, dobrodružstva a inšpirácie. Snažíme sa tak motivovať mladých ľudí k štúdiu matematiky, fyziky a ďalších príbuzných odborov, ktoré sú nevyhnutné pre profesionálnu prácu v kozmickom odvetví.  Usporadúvame pre záujemcov aj kurzy z oblastí družicovej komunikácie, elektrotechniky a pod. Poznatky a skúsenosti, ktoré študenti nadobudnú, môžu zúžitkovať ďalej v praxi, ale aj pri vypracovávaní svojich záverečných diplomových prác.

 

3. Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. A niečo raz urobiť sám je lepšie, ako to stokrát vidieť robiť niekoho iného.

Preto kladieme dôraz aj na VÝVOJ VLASTNÝCH TECHNOLÓGIÍ súvisiacich s výskumom vesmíru. Či už sa jedná o vypúšťanie stratosferických balónov, stavbu prvej slovenskej družice skCUBE, vývoj vlastného kozmického trenažéra, či stavba suborbitálnej rakety ARDEA – každá skúsenosť nás posúva o krok ďalej na ceste ku hviezdam.

 

4. ESA (z angl. European Space Agency) – Európska vesmírna agentúra – je zjednodušene povedané “európska NASA”.

V rámci nej spolupracujú takmer všetky štáty Európy na výskume vesmíru a na vývoji špičkových technológií, ktoré sú k tomuto výskumu potrebné. Slovensko má v tejto organizácii svoje neodškriepiteľné miesto, preto sa naša organizácia intenzívne venuje práve podpore SPOLUPRÁCE SLOVENSKA s ESA.