Služby

1. Popularizácia a vzdelávanie

1.1 Popularizačné prednášky a prezentácie

Jedným zo základných dlhodobých cieľov SOSA je popularizovať vesmírne aktivity v slovenskej verejnosti. Výskum vesmíru je totiž na Slovensku mnohokrát mylne vnímaný ako „príliš drahá zábava“, ktorú si môžu dovoliť iba najbohatšie štáty sveta. Ľudia častokrát nevedia, aký zmysel má do vesmíru lietať, alebo ako by sa mohlo Slovensko do výskumu vesmíru zapojiť. Preto na rôznych podujatiach, konferenciách či priamo v slovenských médiách obhajujeme vesmírne aktivity ako zdroj vedeckého a ekonomického rozvoja, ktorý má praktické dôsledky na kvalitu života — či už vo forme technických inovácií (napr. satelitná navigácia, telekomunikácie, meteorológia, a pod.) alebo prenosu technológií do iných odvetví ľudskej činnosti (napr. do medicíny, poľnohospodárstva, atď.)

V SOSA združujeme skúsených motivátorov a popularizátorov kozmických tém. V prípade, že Vás naše popularizačné aktivity zaujali, radi prídeme prednášať aj na Vaše podujatie. Máme skúsenosti s prípravou aktivitít aj pre najmenších astronautov 🙂

Navštíviť môžete aj naše facebook stránky: SOSA, skCUBE – prvá slovenská družica, kozmonautika.sk

Na tejto adrese (TBD) nájdete fotografie a videá z našich akcií.


2. Komplexný vývoj systémov

2.1 Návrh, vývoj a výroba elektroniky a nanosatelitných subsystémov

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) ponúka komplexné služby v oblasti vývoja systémov vrátane návrhu mechaniky, elektroniky, snímačov a firmvéru. Náš tím získal skúsenosti počas vývoja 1. slovenskej družice skCUBE.

2.2 Služby siete pozemných rádiových staníc

Ponúkame voľnú kapacitu siete automatických pozemných rádiových staníc. Stanice pri Bratislave a Košiciach sú vybavené anténnym systémom s rotátorom, umožňujúcim príjem signálov z nanosatelitov a vysielanie. Stanice pracujú v pásmach 2 m, 70 cm a 13 cm.

Funkčnosť a spoľahlivosť rádiostanice je overená neustálym úspešným príjmom signálu z družice skCUBE.


3. Technológie

3.1 Tlaková komora

Ponúkame možnosť testovania zariadení v podtlakovej komore. Využívaná najmä na testovanie leteckých prístrojov, zariadení a experimentov určených do stratosféry a predbežné testy kozmických zariadení. Komora obsahuje aj výhrevnú platňu s termostatom. Komora je vybavená prechodkami, priamo v komore je prístup k napájaniu. Na presné meranie tlaku máme k dispozícii vákuomer VPR1 ako aj digitálny tlakomer priamo v komore.

Parametre komory:

Rozmery: 50 x 30 x 30 cm (bez výhrevnej platne), 40 x 25 x 20 cm (s výhrevnou platňou)

3.2 Sústava Helmholtzovych cievok

Sústava Helmholtzovych cievok umožňuje v pracovnom priestore cca 30x30x30 cm vytvoriť takmer homogénne magnetické pole s modulom 70 µT s ľubovoľnou orientáciou vektora. Vďaka riadiacemu softvéru je možné meniť parametre magnetického poľa v čase – zmena intenzity, orientácie vektora.

  • Zariadenie umožňuje kompenzovať vektor zemského magnetického poľa, čím sa vytvorí priestor s takmer nulovou intenzitou magnetického poľa.
  • Zariadenie je vhodné na testovanie snímačov magnetického poľa.
  • Pri použití vzduchového ložiska je možné testovať algoritmy aktívnej stabilizácie nanosatelitov.

3.3 3D fréza CNC

Vlastná 3D CNC fréza urýchľuje cyklus vývoja a testovania prototypov mechanických dielcov.

3.4 Simulátor GPS

Simulátor GPS je zariadenie schopné syntetizovať signály družicového systému GPS. Je možné nastaviť ľubovoľnú 3D polohu a tak testovať prijímače GPS.

3.5 Centrifúga – lineárne preťaženie až do 20G

Centrifúga slúži na testovanie odolnosti satelitných subsystémov, nanosatelitov a podobne, na lineárne preťaženie do 20 G. Kapacita centrifúgy je do 2 kg.

3.6 Laboratórium vývoja elektroniky

Pri vývoji prototypov využívame vlastné laboratórium s potrebným prístrojovým a nástrojovým vybavením.


4. Projektové poradenstvo

Jeden z úspechov Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) je aj pomoc pri začlenení Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agenúry (ESA). V roku 2015 SR pristúpila k ESA ako tzv. európsky spolupracujúci štát. Vďaka tomu ESA každoročne vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov pre slovenské firmy a vedecko-výskumné subjekty. SOSA má skúsenosti s podobnými projektami a v minulosti vďaka grantu ministerstva školstva pomáhala s administratívno-technickým zabezpečením týchto výziev. Tieto skúsenosti ponúka slovenským firmám, ktoré majú záujem v budúcnosti podávať podobné projekty.

SOSA zároveň združuje odborníkov na témy akými sú napríklad družicová navigácia, prípadne diaľkové pozorovanie Zeme. Preto aktívne propaguje, pomáha a poskytuje zázemie záujemcom v súťažiach ESNC (European Space Navigation Competition) a Copernicus Masters.

V neposlednom rade, SOSA poskytuje informácie firmám a výskumno-vývojovým subjektom aj vo výzvach súvisiacich s vesmírom programu Horizont 2020.

Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa projektových výziev alebo súťaží zameraných na kozmické technológie, kontaktuje nás na adrese info@sosa.sk, prípadne na telefónnom čísle: +421 944 491 119.


5. Informačný portál

Na adrese kozmonautika.sk pre Vás pripravujeme čerstvé novinky z oblasti kozmických technológií, kozmonautiky a astronómie. Všetky výzvy týkajúce sa vesmíru určené pre  študentov, vedecko-výskumné pracoviská a firmy nájdete na jednom mieste.