Archívy autora: Alexander Kutka

2 % pre slovenskú kozmonautiku

 

2-percenta-2016-sny

Prispejte vašimi dvomi percentami na chod SOSA a budujte s nami vášeň pre vesmír – premeníme spolu sny na skutočnosť!

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity popularizuje vesmírny výskum a vývoj v SR, realizuje vlastné kozmické projekty a chce našu krajinu dostať cez Európsku vesmírnu agentúru až ku hviezdam.

 Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42178401
Sídlo: Čukárska Paka 562, 930 51 Veľká Paka
Bankové spojenie: SK37833000000­02900071671
Kontaktinfo@sosa.sk

Formuláre pre fyzické osoby: Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 percent zaplatenej dane

Postup pre právnické osoby tu.

 

Aké sú naše aktivity a projekty

Už od nášho vzniku v roku 2009 je vytúženým cieľom SOSA pomôcť Slovensku získať členstvo v Európskej vesmírnej agentúre (ESA) a rozvíjať kozmické aktivity na našom území. Darí sa nám to aj technologickým projektom družice skCUBE, ktorá sa v máji 2016 zapíše do dejín slovenskej kozmonautiky ako jej prvé vlastné teleso vo vesmíre. Medzi ďalšie projekty patria napríklad stratosférické balóny, suborbitálna raketa, či simulátor kozmických letov. Prostredníctvom realizácie týchto na naše pomery spočiatku odvážnych myšlienok i rôznych popularizačných aktivít a podujatí pre deti a dospelých sa snažíme ukázať, že vesmír môže byť na dosah aj Slovensku.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2015

Vaše príspevky sme využili práve na spomínané popularizačné aktivity v podobe seminárov, workshopov, či súťaže Expedícia Mars – náš nosný vzdelávací projekt, ktorým pomáhame vzdelávať mladú generáciu kozmických špecialistov. V neposlednom rade boli aj naši prispievatelia tí, ktorí pomohli vybudovaniu prvej slovenskej družice, za čo im patrí veľká vďaka.

Prečo poukázať daň práve SOSA

Vaše 2 % nám pomôžu pokračovať v intenzívnom rozvoji vesmírneho biznisu a skvalitňovaní vedomostnej ekonomiky na Slovensku. Chceme vzdelávať verejnosť v oblasti vesmíru, motivovať mládež k vedecko-technickému štúdiu a zároveň jej umožniť nadobudnutie skúseností podieľaním sa na praktických výstupoch.

Pozvánka na seminár „Prvé slovenské PECS projekty“

Prvé slovenské kozmické projekty, ktoré budú na Slovensku realizované pre Európsku vesmírnu agentúru, sú už známe. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva SR preto organizuje odborný seminár zameraný na bližšie predstavenie týchto projektov.

Seminár sa koná dňa 1.decembra 2015 od 9:00 do 15:00 v priestoroch Centra vedecko-technikckých informácií v Bratislave. Vstup je voľný, je potrebné sa však zaregistrovať najneskôr do 26.11.2015 na tejto adrese.

Program seminára (pdf):


prg-shot

Príďte do Žiliny na Space Show

V piatok 15.mája v popoludnajších hodinách sa v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline uskutoční tzv. „SpaceShow“ – výstava spojená s popularizačnými prednáškami o spoločnom projekte „STRATONANOBIOLAB“. Projekt je v spolupráci medzi SOSA, Hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí a Mendelovou univerzitou v Brne orientovaný na vývoj stratosferickej platformy určenej na výskum horných vrstiev atmosféry a na biologické experimenty v tomto prostredí.


Program podujatia:

14:50 – 15:00 Otvorenie akcie pre verejnosťJakub Kapuš
15:00 – 15:15 Predstavenie projektu – „Společně pro rozvoj a inovace“, Libor Lenža
15:15 – 15:30 Kozmický výskum na Slovensku, Jakub Kapuš
15:30 – 18:00 Kozmické hrátky (model družice, skafander) a pozorovánie Slnka (v prípade dobrého počasia), Jakub Kapuš, Michal Vojsovic, Libor Lenža

Oceníme, ak nám svoju účasť oznámite aj na adrese michal.vojsovic@sosa.sk

Oficiálna pozvánka (pdf).

Letíme DO STRATOSFÉRY – VYUŽITIE KVANTOVÝCH BODIEK V BIOSENZOROCH

Spolupráca českých a slovenských technikov a vedcov v spolupráci s predgraduálnymi  i postgraduálnymi študentmi z obidvoch krajín v rámci cezhraničnej spolupracujúcej a kooperujúcej siete STRATO–NANOBIOLAB otvára ďalšiu kapitolu vzájomného spoločného výskumu. Na 2. mája 2015 je pripravený a naplánovaný ďalší spoločný let stratosférického balóna vyvinutého Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s kódovým označením SPVRI 01/2015. Tento let je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce Spoločne pre výskum, rozvoj a inovácie, ktorého nositeľom je Laboratórium metalomiky a nanotechnológií Mendelovej univerzity v Brne. Partnermi projektu sú SOSA a Hvezdáreň Valašské Meziříčí p.o.. Pôjde už o siedmy spoločný stratosférický let a celkom pätnásty let organizovaný SOSA. Na palube stratosférickej platformy budú umiestené nielen jedinečné bio/nanotechnológie, ale budú na nej takisto testované aj nové subsystémy modernizovanej základnej stratosférickej platformy JULO.

Spolupracujúca a kooperujúca sieť STRATO–NANOBIOLAB sa orientuje na vybudovanie a využívanie stratosférickej a pozemnej výskomno – vzdelávacej infraštruktúry medzi Laboratóriom metalomiky a nanotechnológií (ČR) Mendelovej univerzity v Brne, Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SR) a Hvezdárňou Valašské Meziříčí p.o. (ČR)

Samotný štart sa uskutoční v sobotu 2. mája 2015 v skorých ranných hodinách z letiska Spišská Nová Ves. Stratosférický balón ponesie novú prístrojovú a experimentálnu platformu. Návrh experimentálnej platformy, vrátane dôkladne pripravených experimentov, vzišiel z návrhov študenta Mendelovej univerzity Jana Zítka a jeho tímu. Prístrojová platforma zase ponesie niekoľko nových, či výrazne modernizovaných technických a komunikačných systémov, ktoré boli navrhnuté a vyvinuté študentom Žilinskej univerzity Ing. Ondrejom Závodským. Oba tieto návrhy boli podané v rámci súťaže „Hľadáme nové výskumné talenty“ projektu SPOLOČNE PRE VÝSKUM, VYVOJ A INOVÁCIE (SPVRI) a boli vybrané k realizácií.


Ing, Závodský uspel v súťaži s návrhom „Inovačné subsystémy pre platformu JULO“. O čo vlastne ide, sme sa opýtali priamo tohto študenta doktorandského štúdia: „Jedná sa o súbor inovovaných subsystémov, integrovateľných do platformy JULO “, vysvetľuje Ondrej Závodsky a dodáva, o aké systémy sa jedná. „Prvý je modul obojsmerného prenosu dát, ďalej systém pre prenos obrazových dát, novy lokačný systém GPS a blok riadiacej elektroniky pre experimentálnu časť, ktorý bude vyvíjaný v spolupráci s návrhom experimentálnej platformy.

Experimentálna platforma obsahuje experimentálne zariadenie s veľmi zaujímavými experimentmi, ktoré sa viažu na ďalšie experimenty a merania nielen na Zemi. Autor experimentu s názvom „Multianalysys of damage DNA“ (súbor analýz poškodenia DNA) Jan Zítka, z VUT Brno a Mendelovej univerzity v Brne ho predstavuje takto: „Experiment bude vyhodnocovať poškodenie DNA, na základe nových biochemických poznatkov, spektrálnou a fotometrickou metódou.“  K vysvetleniu experimentálneho a výskumného zámeru ešte dodáva: „Vzorka obsahuje molekulu vhodnú pre pozorovanie škodlivého vplyvu žiarenia na človeku, akou je práve DNA. V spojení s kvantovými bodkami má vhodné parametre pre detekciu miery poškodenia konvenčnými metódami merania. V našom experimente zisťujeme mieru zmien pomocou fluorescencie a absorbancie.“

Na tento základný experiment sú ale viazané ďalšie potrebné experimenty a merania, Počas letu budú registrované meteorologické údaje z letového profilu a bude snaha zaistiť aj dáta koncentrácie ozónu vo vrchných vrstvách stratosféry. Dôležitou súčasťou letového experimentu je jeho pozemný segment. Jedná sa o pozemné experimenty zamerané na charakteristiku použitých kvantových bodiek. Nesmieme zabudnúť ani na podrobnú analýzu dát z fyzikálnych senzorov sondy – predovšetkým meranie teploty a prúdu, resp. napätia na zariadeniach.

Tento hlavný experiment doplňujú ešte dva experimenty, a to experiment na sledovanie efektu na zmeny v životnosti, mutáciách, biochemických vlastnostiach na lyofilizovaných bakteriálnych kultúrach pre vypustenie a efekty nepriaznivých podmienok na biologické vlastnosti bakteriálneho víru. Veľmi významným cieľom tohto experimentu je sledovanie vírových častíc.

Štart bude prebiehať z letiska v Spiškej Novej Vsi a na jeho prípravu po vedeckej, experimentálnej a technickej stránke bude dohliadať tím technikov a vedcov z Českej republiky a zo Slovenskej republiky. O projekte a samotnom lete uviedol prof. René Kizek, vedúci Laboratória metalomiky a nanotechnológií Mendelovej univerity v Brne a vedúci celého projektu SPVRI nasledovné: „Naša spolupráca s českými a slovenskými pracoviskami a odborníkmi v rámci cezhraničného centra pre balónové a diaľkovo riadené robotické systémy STRATO–NANOBIOLAB je veľmi prínosná. Spájame v nej totiž naše vedecké, technické i vzdelávacie know how a tým získavame lepšie možnosti a taktiež unikátne výsledky, ktoré posúvajú všetky zúčastnené strany k nový pohľadom a náhľadom na študovanú problematiku.“  

O tom, ako dopadne celý let a jednotlivé experimenty budeme vedieť viac v sobotu 2. mája popoludní a v ďalších dňoch, kedy sa výsledky z letu budú intenzívne spracovávať a pripravovať na ďalšie použitie, predovšetkým na uverejnenie v odborných periodikách. Zo získaných experimentálnych dát očakávame, že overená technológia bude ďalej využiteľná pre ďalšie, technicky náročnejšie, experimenty. Nanomateriály v stratosfére tak otvárajú úplne nové možnosti pre vývoj unikátnych biosenzorov. Experimenty na živých organizmoch vystavených nepriaznivým podmienkam (nízka teplota, tlak a vlhkosť) nám totiž pomáhajú v pochopení najzakladanejšej otázky ktorú si ľudstvo kladie. Čo to je život a za akých podmienok môže existovať? V experimente očakávame nové poznatky o virulentnosti ako bakteriálnych buniek, tak vírových častíc.

Stratosférický testovací let SPVRI 01/2015 spolu s plánovanými vzdelávacími aktivitami v mieste štartu je realizovaný na základe Zmluvy o spolupráci ohľadom spolupracujúcej a kooperujúcej siete orientovanej na vybudovanie a využívanie stratosférickej a pozemnej výskumnej a vzdelávacej  infraštruktúry STRATO–NANOBIOLAB. Vybudovanie tejto siete bolo podporené projektom SPOLOČNE PRE VÝSKUM, ROZVOJ A INOVÁCIE spolufinancovaného z OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 v rámci fondu mikroprojektov.

Přeshraniční soutěž „Hledáme nové výzkumné talenty“ již zná své vítěze

Soutěž „Hledáme nové výzkumné talenty“ byla určena orientována na mladé lidi z vysokoškolského prostředí obou stran česko-slovenské hranice, které jsme chtěli podchytit, podpořit a motivovat směrem k inovačním aktivitám vedoucím k návrhu a vývoji vybraných komponent základní stratosférické platformy (části technologické), tak experimentálního zařízení (části vědecké).

Soutěž byla vyhlášena dne 9. 2. 2015 a její ukončení bylo naplánováno na 15. 3. 2015. Vysokoškolští studenti z obou stran hranic mohli své návrhy posílat ve dvou kategoriích, a to:

  1. Experiment v oblasti biosenzoriky
  2. Technické řešení subsystémů stratosférické platformy

I když větší pozornost logicky vzbudila první kategorie, ani druhá nakonec nezůstala bez svého vítěze. Jak čeští, tak slovenští partneři projektu registrovali více jak deset zájemců, kteří se dotazovali a upřesňovali podmínky a okolnosti soutěže na obou stranách hranice. Velkým problémem ve většině případů byla relativně malá rozpracovanost navrhovaných či zvažovaných experimentů či technických subsystémů, což bylo s ohledem na předpokládaný čas a dobu realizace zásadní.

Nakonec se podařilo naplnit úmysl pořadatelů soutěže a porota mohla na svém závěrečném setkání dne 9. 4. 2015 na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p. o. vybrat z každé kategorie jeden návrh, který byl nejen nejzajímavější, ale také v takovém stupni připravenosti a rozpracovanosti, aby jej bylo možné v daném časovém limitu zrealizovat.


V první kategorii byl porotou vybrán experiment se zkratkou MAD-DNA (Multi-Analysys of Damage DNA) jehož navrhovatelem Jen Zítka z Brna, student VUT v Brně. Jedná se o experiment, který zamýšlí vyhodnocovat poškození DNA na základě nových biochemických poznatků, spektrální a fotometrickou metodou.

Vzorek obsahuje vhodnou molekul pro pozorování škodlivých vlivů záření na člověku, jako je DNA. Ve spojení s kvantovými tečkami má vhodné parametry pro detekci míry poškození konvenčními metodami měření. Ty, které jsou uplatněny v našem experimentu, jsou fluorescence a absorbance. Stratosféra je pro tyto testy velmi vhodné a relativně dostupné prostředí, kde je zvýšená radiace a výskyt vysokoenergetických částic z vesmírů. Výhodou návrhu byla také skutečnost, že pro svou realizaci potřebuje nové technické subsystémy, jejichž řešení je navrhováno dalším úspěšným soutěžícím, tentokrát v kategorii 2.

Ve druhé kategorii zaměřené na řešení chybějících či potřebných subsystémů samotné sondy zvítězil se svým komplexem návrhu Ing. Ondrej Závodský, student elektrotechnické fakulty Žilinské univerzity. Soutěžní návrh s názvem Inovačné subsystémy pre platformu JULO (ISP JULO) představuje soubor inovativních subsystémů integrovatelných do platformy existující a používané platformy JULO. Mimo jiné soubor obsahuje modul obousměrného datového přenosu, systém pro přenos obrazových dat, nový lokační systém, blok řídící elektroniky pro experimentální část sondy.

Podrobnější informace k navrhovaným experimentům zveřejníme počátkem května, kdy by měl proběhnout už ostrý zkušební let všech navrhovaných systémů a experimentů. V průběhu dubny, bezprostředně po vyhodnocení soutěže byly zahájeny velmi intenzivní konstrukční a vývojové práce s cílem co nejdříve a nejkvalitněji připravit navrhované systémy a experimenty ke zkušebnímu letu do stratosféry. Bylo uskutečněno několik osobních setkání, na nichž oba soutěžící společně připravují své části na cestu do stratosféry. Pár snímků z posledního setkání dne 24. dubna 2015 v Bratislavě, v ústředí Slovenské organizace pro vesmírné aktivity, najdete na konci článku ve fotogalerii.

Soutěž byla vyhlášena a realizována v rámci spolupracující a kooperující sítě orientované na vybudování a využívání stratosférické a pozemní výzkumné a vzdělávací infrastruktury STRATO–NANOBIOLAB.